แพทยสภา ร่วมกับ ราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพ เพื่อออกใบรับรองแพทย์...

: 21 ม.ค. 64     : แพทยสภา


แพทยสภา ร่วมกับ ราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพ 
เพื่อออกใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถ

          เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ได้มีการประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย และผู้แทนราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีการเข้าประชุมทาง Online เพื่อแจ้งคณะทำงานทราบแนวทางของกรมขนส่งทางบก และมติกรรมการแพทยสภา ที่ผ่านมา ซึ่งมี พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เป็นประธานฯ และ นายแพทย์ภาสกร วันชัยจิระบุญ เป็นเลขานุการคณะทำงานฯ