การบรรยายพิเศษ เรื่อง ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)...

: 22 ม.ค. 64     : แพทยสภา


แพทยสภาจัดการบรรยายพิเศษ
เรื่อง ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
"Personal Data Protection Act #2"


                   แพทยสภาจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2 ) “Personal Data Protection Act #2” ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ และมีการรับชมทาง zoom และถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ของแพทยสภา โดยมี วิทยากรร่วมบรรยาย ประกอบด้วย นางอรดี พันธุมโกมล ว่องสาโรจน์ Senior Associate, บริษัท ติลิกีแอนด์กิบบินส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” และเรื่อง “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในมิติทางการแพทย์” บรรยายโดย ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นพ.ธนกฤต จินตวร รองผู้อำนวยการสถาบันการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ซึ่งมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานเปิดงาน พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และ นายแพทย์ภาสกร วันชัยจิระบุญ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ