แพทยสภาแถลงจุดยืนกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และอาสาสมัครทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์การชุมนุม...

: 15 ก.พ. 64     : แพทยสภา


แพทยสภาแถลงจุดยืนกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และอาสาสมัครทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์การชุมนุม

    วันนี้ (15 ก.พ.2564) เวลา 09.00-09.30 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 และ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา  แถลงจุดยืนแพทยสภากรณีความรุนแรงกรณีสลายม็อบบุคลากรทางการแพทย์ ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้
แถลงการณ์อนุกรรมการบริหารแพทยสภา    เนื่องจากขณะนี้เกิดเหตุการณ์การชุมนุมโดยกลุ่มคนหลายครั้งในประเทศไทย จนเป็นเหตุให้มีประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และอาสาสมัครทางการแพทย์ ได้รับบาดเจ็บ ดังปรากฎอย่างต่อเนื่อง กรรมการบริหารแพทยสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพทางด้านสุขภาพ ขอแถลงจุดยืนเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว คือ
1. ขอแสดงความไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่เป็นการยั่วยุ การละเมิดกฎหมาย และการใช้กำลังที่เกินความเหมาะสมของทุกฝ่าย ซึ่งอาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลต่อสุขภาวะของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนที่อยู่ในบริเวณ หรือสัญจรผ่านพื้นที่ใกล้เคียง
2. ขอให้ทุกฝ่ายให้เกียรติและระมัดระวังที่จะไม่ทำให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายใดๆ ต่อบุคลากร และอาสาสมัครทางการแพทย์ ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และรถพยาบาลตามหลักกาชาดสากล 
3.ขอหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีระบบการให้การดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสม มีการติดสัญลักษณ์ที่ระบุว่าเป็นบุคลากรหรืออาสาสมัครทางการแพทย์ที่ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างปลอดภัย ตามหลักสากล ที่สำคัญคือ ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดถือความเป็นกลาง มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
4.ขอแสดงความชื่นชมต่อบุคลากรและอาสาสมัครทางการแพทย์ทุกท่าน ที่เสียสละและมีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การชุมนุมต่าง ๆ โดยมิได้หวังผลตอบแทนใด ๆ


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์
นายกแพทยสภา 
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา
15 กุมภาพันธ์ 2564