ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562...

: 18 ก.พ. 64     : แพทยสภา


ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ แพทยสภา มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดย พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ประธานคณะอนุกรรมการฯ และ นายแพทย์ภาสกร  วันชัยจิระบุญ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ โดยจะจัดการบรรยายพิเศษแพทยสภา หัวข้อ "ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 " (ครั้งที่ 3 ) ตอน "ถอดบทเรียนการเตรียมความพร้อมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 8.30 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ  และ ทาง zoom ซึ่งมีการถ่ายทอดทาง Online ผ่าน Facebook live แพทยสภา และนอกจากการประชุม แพทยสภาจะมีการจัดทำ PDPA ในระบบของสำนักงานทั้งหมด และจัดทำคำแนะนำการทำงานสำหรับแพทย์ ต่อไป