แพทยสภาจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง  "ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 " (ครั้งที่ 3 )...

: 25 ก.พ. 64     : แพทยสภา


แพทยสภาจัดการบรรยายพิเศษ
เรื่อง  "ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 " (ครั้งที่ 3 ) 
ตอน "ถอดบทเรียนการเตรียมความพร้อมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"

     แพทยสภาจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 3 ) ตอน "ถอดบทเรียนการเตรียมความพร้อมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ และมีการรับชมทาง zoom และถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ของแพทยสภา โดยมี วิทยากรร่วมบรรยาย ประกอบด้วยอาจารย์ณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล รองผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูล สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์   ศิริราชพยาบาล, รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลกรุงเทพ และ ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานเปิดงาน พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และ นายแพทย์ภาสกร วันชัยจิระบุญ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ