กลุ่ม​สถาบัน​แพทยศาสตร์​แห่ง​ประเทศไทย​ รณรงค์​ให้สถาบันแพ​ทยศาสตร์​ทุกแห่งเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนแพทย์​...

: 08 มี.ค. 64     : แพทยสภา


กลุ่ม​สถาบัน​แพทยศาสตร์​แห่ง​ประเทศไทย​ รณรงค์​ให้สถาบันแพ​ทยศาสตร์​ทุกแห่งเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนแพทย์​ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม
โดยยึดหลัก 4 ประการคือ
S : Say "No" to sexual harassment
ต้องไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศ

A : Avoid bullying
หลีกเลี่ยงการข่มเหง ระราน​ ขู่เข็ญ

F : Feedback appropriately
สอนและให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม

E : Encourage equity
ส่งเสริมให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน