แพทยสภาจัดการบรรยายพิเศษ "ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 " (ครั้งที่ 4)...

: 25 มี.ค. 64     : แพทยสภา


แพทยสภาจัดการบรรยายพิเศษ
 "ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 " (ครั้งที่ 4)
ตอน "กฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลในมุมมองของศาล"

     แพทยสภาจัดการบรรยายพิเศษ  "ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 " (ครั้งที่ 4) ตอน “กฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลในมุมมองของศาล” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564  เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ และมีการรับชมทาง zoom และถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ของแพทยสภาโดยได้รับเกียรติจาก "ดร.วรวงศ์  อัจฉราวงศ์ชัย" ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำสำนักประธานศาลฎีกา และ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และมี ผศ.นพ. ต่อพล วัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานเปิดงาน พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และ นายแพทย์ภาสกร วันชัยจิระบุญ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ