ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภา ร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน 2564 ...

: 05 เม.ย. 64     : แพทยสภา


ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภา
ร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน 2564 
     

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 แพทยสภา ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข  ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ และ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางดำเนินการของแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัย / วิทยาลัยประจำเดือนเมษายน 2564 โดยมีผู้แทนราชวิทยาลัย และวิทยาลัยทุกแห่งเข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุม และผ่านทาง Zoom ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันทุกสองเดือน