ประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2564...

: 07 เม.ย. 64     : แพทยสภา


ประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
ประจำเดือนเมษายน 2564

    เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 แพทยสภา ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของแพทยสภา ประจำเดือนเมษายน  โดยมี ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล  เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ