หนังสือรับสั่งจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี...

: 16 เม.ย. 64     : แพทยสภา


     วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ แพทยสภา ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมนึก อร่ามเพียรธำรงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ในการนำหนังสือลงลายพระหัตถ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือขอขอบใจและเป็นกำลังใจแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข และอาสาสมัคร

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทย อย่างรุนแรง อีกครั้งหนึ่ง โดยหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ในการดูแลและแก้ไข เพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

     ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงทราบถึงภารกิจที่สำคัญของท่าน รวมถึงแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่จะต้องเสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เพื่อร่วมคลี่คลายเหตุวิกฤติให้แก่ประเทศไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลายพระหัตถ์ขอขอบใจและเป็นกำลังใจให้แพทย์พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข และอาสาสมัคร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

     จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดอัญเชิญลายพระหัตถ์ ดังกล่าวไปยังแพทย์ พยาบาล บุคลากร ทางการแพทย์และอาสาสมัคร ต่อไป โดย พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้รับมอบและนำไปเผยแพร่ต่อไป