สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมระดมกำลังบุคลากรในแต่ละวิชาชีพสู้ภัยโควิด...

: 29 เม.ย. 64     : แพทยสภา


แถลงข่าว
“สมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัยโควิด-19”
สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมระดมกำลังบุคลากรในแต่ละวิชาชีพสู้ภัยโควิด
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


     สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มีการแพร่กระจายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมียอดผู้ป่วยติดเชื้อที่กำลังเข้ารับการรักษาตัวในระลอกนี้กว่า 27,000 ราย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก หากพวกเราคนไทยยังไม่สามารถช่วยกันควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้ จำนวนผู้ป่วยสะสมจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จนเกินศักยภาพของระบบสาธารณสุขของชาติที่จะรับมือดูแลได้  นอกจากนั้นแล้ว จากข้อมูลการแพร่กระจายของการติดเชื้อ พบในคนหลากหลายกลุ่มรวมถึงบุคลากรในการดูแล ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสุขภาพทุกสาขา มีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า พยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรที่ดูแลใกล้ชิดผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง มีการติดเชื้อ หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อ ต้องรับการรักษาตัว หรือถูกกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งมีรายงานว่า แพทย์ พยาบาล และ    บุคลากรทางการแพทย์ที่ถูกกักตัว โดยเฉพาะพยาบาลมีจำนวนเฉลี่ยโรงพยาบาลละ 20-30 คน เฉพาะในกรุงเทพมหานคร มีโรงพยาบาลที่ต้องกักตัวพยาบาล 17 แห่ง และโรงพยาบาลที่มีพยาบาลถูกกักตัวมากที่สุด มีจำนวนถึง 78 คน ทำให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งขาดแคลนกำลังคนมากยิ่งขึ้น สัดส่วนในการดูแลผู้ป่วย จากเดิมพยาบาล 1 คนต่อผู้ป่วย 20 เตียง ต้องเพิ่มเป็นพยาบาล 1 ต่อผู้ป่วยในบางแห่งถึง 100 เตียง
     สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ทั้ง 11 สภาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงภาวะวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นดังกล่าว จึงมีมติร่วมกันในการรวบรวม ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่มีความรู้ และสามารถจัดสรรเวลาเพื่อมาเป็นอาสาสมัครร่วมปฏิบัติภารกิจที่จะสามารถปฏิบัติได้เพื่อช่วยแบ่งเบาการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข UHOSNET กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ โดยมีหลักการร่วมกันว่า

 • การปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์นี้ ไม่ถือว่าเป็นการก้าวล่วงการปฏิบัติของวิชาชีพอื่นที่มีกฎหมายกำกับอยู่
 • ต้องมีการเตรียมความรู้ และความพร้อมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบุคลากรมีความปลอดภัย
  ประเด็นที่บุคลากรของแต่ละสภาวิชาชีพ จะร่วมปฏิบัติได้ มีดังนี้
 1. การให้ข้อมูลและให้คำปรึกษา – ปฏิบัติได้ทุกสาขาวิชาชีพ
 2. การฉีด Vaccine – วิชาชีพแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ปฏิบัติได้
 3. การบริหารจัดการโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม/ UHOSNET/ Hospitel - ปฏิบัติได้ทุกสาขาวิชาชีพ
 4. การให้บริการ การดูแลในหอผู้ป่วยอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผู้ป่วย COVID-19 - วิชาชีพการพยาบาล ปฏิบัติได้
 5. การตรวจคัดกรอง และ swab เพื่อหาเชื้อ COVID-19 – ปฏิบัติได้ทุกสาขาวิชาชีพสุขภาพที่ได้รับการอบรมเพิ่มเติม
 6. การจัดเตรียมโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม ดัดแปลงอาคาร ห้องความดันลบ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องมือและปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความปลอดภัย – วิชาชีพวิศวกร สถาปนิก ปฏิบัติได้
   

"ทั้งนี้แต่ละสภาวิชาชีพ ได้โพสต์แบบรับลงทะเบียนอาสาสมัครใน website
ของแต่ละสภาวิชาชีพ ในหัวข้อ “สมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัยโควิด-19"