แพทยสภาจัดอบรมปฐมนิเทศสมาชิกแพทยสภาใหม่ออนไลน์ ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19...

: 14 พ.ค. 64     : แพทยสภา


แพทยสภาจัดอบรมปฐมนิเทศสมาชิกแพทยสภาใหม่ออนไลน์
ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

         วันนี้ (14 พ.ค. 2564 ) เวลา 13.00 น. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานในการเปิดการอบรมต้อนรับสมาชิกแพทยสภาใหม่ทางออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้แพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถจัดการอบรมปฐมนิเทศแพทย์จบใหม่ได้ เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา แพทยสภาได้เห็นความสำคัญของสมาชิกแพทยสภาในการออกไปปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคได้อย่างมีมาตรฐานและถูกต้อง และเพื่อป้องกันปัญหาในการปรับตัวจากนักศึกษาแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์แพทย์ไปเป็นแพทย์ที่ต้องรับผิดชอบผู้ป่วยด้วยตนเอง และเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะนี้จึงได้จัด “โครงการแพทยสภาต้อนรับสมาชิกใหม่ทางออนไลน์” เพื่อให้สมาชิกแพทยสภาได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของแพทยสภาอย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นกลไกในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกแพทยสภากับแพทยสภาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีต่อกัน


สำหรับกำหนดการของการอบรมเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ของแพทยสภาประจำปี 2564 มีดังนี้