ขอเชิญเป็นอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโคโรนา 2019 (COVID-19)...

: 18 พ.ค. 64     : แพทยสภา


ขอเชิญเป็นอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโคโรนา 2019 (COVID-19)