ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย เดือนมิถุนายน 2564...

: 07 มิ.ย. 64     : แพทยสภา


ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย เดือนมิถุนายน 2564
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 แพทยสภา ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข  ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ และ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร  คณะเจริญ เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางดำเนินการของแพทยสภาร่วมกับ ราชวิทยาลัย / วิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยมีผู้แทนราชวิทยาลัย และวิทยาลัยทุกแห่งเข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุม และผ่านทาง Zoom ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันทุกสองเดือน