ประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เดือน มิถุนายน 2564...

: 02 มิ.ย. 64     : แพทยสภา


ประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
เดือน มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 แพทยสภา ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของแพทยสภา ประจำเดือนมิถุนายน 2564  โดยมี ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล  เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ