การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์ ของประชาคมอาเซียน

: 10 มิ.ย. 64     : แพทยสภา


การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์ ของประชาคมอาเซียน
(ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical Practitioner (AJCCM)
     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่งเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์ของอาเซียน พร้อมด้วย รศ.แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส และ ศ.นายแพทย์ประกิตพันธ์ ทมทิตชงค์ อนุกรรมการด้านการต่างประเทศของแพทยสภา เข้าร่วมประชุม Virtual Meeting ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14 อาคารวิชาชีพสุขภาพ แพทยสภา โดยมี รศ.แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งมีผู้แทนขององค์กรที่ดูแลวิชาชีพแพทย์ (Professional Regulatory Authority) ของประเทศสมาชิก ASEAN 9 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ยกเว้นประเทศเวียดนาม