การประชุมคณะทำงานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพ ของประชาคมอาเซียน

: 15 มิ.ย. 64     : แพทยสภา


การประชุมคณะทำงานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพ ของประชาคมอาเซียน
(Health Service Sectoral Working Group (HSSWG)
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีการประชุมคณะทำงานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพ Health Service Sectoral Working Group (HSSWG) โดยผู้แทนของแพทยสภาเข้าร่วมประชุมในฐานะ Professional Regulatory Authority มีนายแพทย์จิโรจน์ สินธวานนท์ ผู้แทนของกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ซึ่งผู้แทนของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากทันตแพทยสภา (ผศ. ดร.ทันตแพทย์สุชิต พูลทอง) และผู้แทนจากสภาการพยาบาล (ศ.ดร.สิริอร สินธุ) เข้าร่วมประชุมด้วย