ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา...

: 24 มิ.ย. 64     : แพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

(ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง )