การประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ผ่านทางระบบ Online...

: 28 มิ.ย. 64     : แพทยสภา


การประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ผ่านทางระบบ Online

     เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ แพทยสภา ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข มีการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ผ่านทางระบบ Online โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานในการเปิดประชุม ร่วมกับ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมในห้องและทาง Online ประกอบด้วย พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา, รศ.นพ.ฉันชาย  สิทธิพันธุ์ อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 ประธานคณะทำงานสืบข้อเท็จจริงกรณีแพทย์เพิ่มพูนทักษะของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วฯ ,นพ.ชวศักดิ์ กนกกัณฑพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิดแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะทำงานฯ,  ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี กรรมการแพทยสภา ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ, นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ กรรมการแพทยสภา ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา อนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ และผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน และเป็นแนวทางให้สถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถนำไปปฏิบัติได้