แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ Online โครงการ“ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่1 "Practical for COVID-19 Management"...

: 01 ก.ค. 64     : แพทยสภา


แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ Online 
โครงการ“ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่1
"Practical for COVID-19 Management"

     วันนี้ (1 ก.ค.2564 ) เวลา 09.30 น. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานในการเปิดประชุมวิชาการในโครงการ“ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่1 “Practical for COVID-19 Management” ผ่านทางระบบ Online และ Facebook live แพทยสภา และ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงความเป็นมาและบทบาทของแพทยสภากับ Covid-19 โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เรื่อง “Practical diagnostic/medical management for COVID-19 patients”, ผศ.พญ.ณับผลิกา กองพลพรหม  สาขาโรคระบบทางเดินหายใจ และเวชบำบัดวิกฤติ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “Practical respiratory care for COVID-19 patients”,รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์3จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “Practical COVID-19 vaccination” และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ อุปนายกแพทยสภา คนที่ 2 เรื่อง “ถาม- ตอบ Practical for COVID-19 Management” โดย นพ. ภาสกร วันชัยจิระบุญ  ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้แพทย์ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ และนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างมั่นใจ