แพทยสภาและสำนักงานอัยการสูงสุดลงนามเอกสารความร่วมมือทางวิชาการ...

: 30 ก.ค. 64     : แพทยสภา


พิธีลงนามเอกสารความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับแพทยสภา
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น.
ณ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
“แพทยสภาและสำนักงานอัยการสูงสุดลงนามเอกสารความร่วมมือทางวิชาการ”

     เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. ที่อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 14 แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ได้จัดให้มีพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างแพทยสภากับสำนักงานอัยการสูงสุด โดยแพทยสภา มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นผู้ลงนาม และพลอากาศตรีนายแพทย์ อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ลงนามในฐานะพยาน ส่วนสำนักงานอัยการสูงสุด มีนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เป็นผู้ลงนาม และนายอิทธิพร แก้วทิพย์ อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ลงนามในฐานะพยาน ในการนี้ มีนายอดิศร ไชยคุปต์ รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ และนายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันฝึกอบรมการว่าความชั้นสูง ร่วมเป็นสักขีพยาน
     สำหรับวัตถุประสงค์ของความร่วมมือระหว่างแพทยสภากับสำนักงานอัยการสูงสุดในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นความร่วมมือทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ การศึกษา การวิจัย และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้ว แพทยสภากับสำนักงานอัยการสูงสุดจะร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมด้านกฎหมาย ด้านการแพทย์ และด้านการสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนและสังคม นอกจากนี้ แพทยสภากับสำนักงานอัยการสูงสุดจะมีการบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกัน ก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

     ทั้งนี้ พิธีลงนามเอกสารความร่วมมือทางวิชาการระหว่างแพทยสภากับสำนักงานอัยการสูงสุด ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด