ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครนิติกรประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย...

: 20 ก.ย. 64     : แพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
(ตำแหน่ง : นิติกร)