แพทยสภาร่วมกับสถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม จัดการประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพร่างกายและพัฒนาดุลยภาพทางใจ...

: 23 ก.ย. 64     : แพทยสภา


แพทยสภาร่วมกับสถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
จัดการประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพร่างกายและพัฒนาดุลยภาพทางใจ ในหัวข้อ“เกษียณอย่างเกษม”
     วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม บ.ย.ส. ชั้น 8 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม แพทยสภาร่วมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จัดการประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพร่างกายและพัฒนาดุลยภาพทางใจ หัวข้อ”เกษียณอย่างเกษม” โดยมี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงานร่วมกันกับ ศ. เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และ นายภีม ธงสันติ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน เป็นการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์

     โดยมีวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เรื่อง “ระบบการแพทย์ไทย” , รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง เรื่อง “ชีวิตลิขิตเอง My Way” , นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ เรื่อง “มะเร็งไม่ร้ายได้อย่างไร” , ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง เรื่อง “เกษียณปลอดภัยห่างไกลโควิด” รศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไทย เรื่อง “Healthy brain and happy mind” , รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ เรื่อง “กระดูกเสื่อม ป้องกัน รักษาได้” และ ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย เรื่อง “ดูแลสุขภาพองค์รวมอย่างไรให้รอบด้านในสไตล์วัยเกษม” เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ที่เกษียณอายุราชการและบุคลการที่เกี่ยวข้องในศาลยุติธรรม เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเชิงป้องกัน การดูแลสุขภาพจิตใจ และการเสริมสร้างคุณค่าของชีวิต เพื่อสามารถเป็นความรู้สำหรับการดูแลตนเองและคนรอบข้างได้