ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย...

: 06 ต.ค. 64     : แพทยสภา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน
และรับเรื่องร้องเรียนฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย