รพ.อุดรธานี ร่วมกับแพทยสภา และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลชุมชน...

: 23 ก.ย. 64     : แพทยสภา


รพ.อุดรธานี ร่วมกับแพทยสภา และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
จัดฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม
ด้านการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลชุมชน

     วันที่ 21 - 22 กันยายน พ.ศ.2564 โรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมกับแพทยสภา และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลอุดรธานี รุ่นที่ 1 ผ่านระบบ Video Conference ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหัตถการและการรักษาสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนให้แพทย์มีความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดคลอด รวมทั้งสามารถให้การดูแลผู้ที่มารับบริการผ่าตัดคลอด ทั้งก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด