คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยื่นหนังสือส่งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564...

: 11 ต.ค. 64     : แพทยสภา
     วันนี้ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ศ. นายแพทย์ สุกิจ พันธ์ุพิมานมาศ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี  เข้าพบ  ศ.เกียรติคุณ พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา  เพื่อยื่นหนังสือส่งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ให้แพทยสภาพิจารณา  และมอบของที่ระลึก ให้นายกแพทยสภา โดยมี พลอากาศตรีนายแพทย์ อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ร่วมให้การต้อนรับ