ประชุม คณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์ ของประชาคมอาเซียน (AJCCM) ครั้งที่ 29...

: 07 ต.ค. 64     : แพทยสภา


ประชุม คณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์
ของประชาคมอาเซียน (AJCCM) ครั้งที่ 29

          วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม เจตพงษ์ ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ ผู้แทนแพทยสภา โดย นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส  รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร รศ.นพ.ปรีชา  วาณิชเศรษฐกุล และ ศ.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์  ของประชาคมอาเซียน (AJCCM) ครั้งที่ 29 โดย นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม