ประชุมคณะทำงานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพของประชาคมอาเซียน (HSSWG) ครั้งที่ 51...

: 12 ต.ค. 64     : แพทยสภา


ประชุมคณะทำงานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพของประชาคมอาเซียน (HSSWG) ครั้งที่ 51
          วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ นพ.จิโรจ สินธวานนท์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร และ ศ.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ ผู้แทนแพทยสภา ศ.ทพ.สุชิต พูลทอง ผู้แทนทันตแพทยสภาและศ.ดร.สิริอร สินธุ ผู้แทนสภาการพยาบาลได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพของประชาคมอาเซียน (HSSWG) ครั้งที่ 51โดย นพ.จิโรจ สินธวานนท์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ซึ่งการประชุมทั้งสอง เป็นการประชุม Virtual Meeting มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วมประชุม