ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ ครั้งที่ 2 /2564

: 08 พ.ย 64     : แพทยสภา


ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์
ครั้งที่ 2 /2564

          เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานอนุกรรมการ และ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เป็นเลขานุการ การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ ครั้งที่ 2/2564 (ผ่านระบบอนไลน์) โดยมีเรื่องแจ้งที่ระชุมทราบถึงประกาศแพทยสภา ที่ 110/2564 เรื่องแต่งตั้ง คณะทำงานพิจารณาหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ หลักสูตรผู้ช่วยอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดด้านคลินิกและเทคนิค ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์) และอนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัด โดยมี ศ.นพ.ประมุข มุทิรางกูร ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นประธาน