พิธีมอบรางวัล กุมารแพทย์ดีเด่นประจำปี 2564 เนื่องในวาระที่สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งครบรอบ 60 ปี...

: 12 พ.ย 64     : แพทยสภา


พิธีมอบรางวัล กุมารแพทย์ดีเด่นประจำปี 2564 เนื่องในวาระที่สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งครบรอบ 60 ปี
     เนื่องในวาระที่สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งครบรอบ 60 ปี ในปี พ.ศ.2564 คณะกรรมการบริหารของราชวิทยาลัยกุมารฯ/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล กุมารแพทย์ดีเด่นประจำปี 2564 เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่กุมารแพทย์ที่มีผลงานดีเด่น มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ และทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ใน วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี   ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ประเภทของรางวัล มี 3 ประเภท ดังนี้

 1. Outstanding Pediatrician of the Year 2021 ได้แก่
  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง   ภู่วรวรรณ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 2. กุมารแพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
 • ด้านชุมชน 
  กุมารแพทย์ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาสุขภาพเด็กในระดับชุมชน ได้แก่
  นายแพทย์วิฑูรย์  กมลเดชเดชา    โรงพยาบาลเกาะสมุย
 • ด้านบริหาร
  กุมารแพทย์ผู้สามารถเป็นต้นแบบนักบริหารที่ดี ได้แก่
  แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์   โรงพยาบาลชลบุรี
 • ด้านวิชาการ/วิจัย
  กุมารแพทย์ผู้ที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพเด็กระดับประเทศและนานาชาติ ได้แก่
  ศาสตราจารย์นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

      3. กุมารแพทย์อาวุโสดีเด่น  จำนวน 23 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ชาลี    พรพัฒน์กุล
 2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลีรัตน์      ดิเรกวัฒนชัย
 3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวลจันทร์    ปราบพาล
 4. แพทย์หญิงเบญจมาศ พิศาลสารกิจ
 5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปัญญา    เสกสรรค์
 6. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรพิมล  พัวประดิษฐ์
 7. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมลรัตน์   ไทยธรรมยานนท์
 8. นายแพทย์ไพบูลย์  เอกแสงศรี
 9. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรัชนี เซ็นศิริวัฒนา
 10. แพทย์หญิงรัตโนทัย   พลับรู้การ
 11. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลัดดา   เหมาะสุวรรณ
 12. แพทย์หญิงวันดี  นิงสานนท์
 13. ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวินัดดา  ปิยะศิลป์
 14. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิบูล สุนทรพจน์
 15. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พันเอกหญิงศรีลักขณ์   สิมะเสถียร
 16. ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงศรีศุภลักษณ์   สิงคาลวณิช
 17. แพทย์หญิงสุภา หริกุล
 18. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุมาลี     ศรีวัฒนา
 19. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุรางค์  เจียมจรรยา
 20. ศาสตราจารย์คลินิก พลโทหญิงสุรีย์พร คุณาไทย
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณ วงษ์จิราษฎร์
 22. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อัมพล สูอำพัน
 23. รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิงฤดีวิไล สามโกเศศศ.เกียรติคุณ นพ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯและนายกสมาคมกุมารแพทย์ฯ
เป็นประธานในการแจกรางวัลกุมารแพทย์ดีเด่นรศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
ประธานคัดเลือกกุมารแพทย์ดีเด่นศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ได้รับรางวัล Outstanding Pediatrician of the Year 2021


กุมารแพทย์ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด