แพทยสภา จัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แพทยสภา พ.ศ. 2565 –2568  ครั้งที่ 1/2564...

: 10 ม.ค. 65     : แพทยสภา


แพทยสภา จัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แพทยสภา
พ.ศ.2565 –2568  ครั้งที่ 1/2564
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. แพทยสภาได้มีการจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แพทยสภา พ.ศ. 2565 –2568  ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมวชิรเวช  ชั้น 14  อาคารมหิตลาธิเบศร ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมต้อนรับกรรมการแพทยสภาและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เข้าร่วมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แพทยสภา พ.ศ.2565–2568  ในครั้งนี้  สืบเนื่องจากคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลยุทธศาสตร์แพทยสภา มี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็นประธานคณะอนุกรรมการ โดยได้มอบหมายให้  รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์   รองประธานคณะอนุกรรมการเป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาในวันนี้
     แพทยสภาถือกำเนิดขึ้นจากพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2511 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 85 ตอนที่ 91 หน้า 690 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2511 และถูกยกเลิกไปโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ปัจจุบันเป็นปีที่ 54 ในการจัดตั้งแพทยสภา  กรรมการแพทยสภามีวาระการดำรงตำแหน่งทุก 2 ปี ในอดีตที่ผ่านมามีการจัดทำแผนพัฒนาแพทยสภาตามวาระ เพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งแพทยสภา ตั้งแต่ปี 2530-2546  ที่ผ่านมามีการจัดสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2 ครั้งคือ ในปี 2538 และ ปี 2558 ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ในการจัดสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์  ซึ่งหวังว่าการสัมมนาในครั้งนี้นำผลการสัมมนาไปดำเนินการ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อตรวจสอบการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป