ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) เข้าหารือแพทยสภา เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ...

: 12 ม.ค. 65     : แพทยสภา


ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) เข้าหารือแพทยสภา
เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ
เมื่อศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) เข้าหารือกับ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา และ  นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ กรรมการแพทยสภาและผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ข้อขัดแย้งโดยอนุญาโตตุลาการ