ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค. 2565

: 12 พ.ค. 65     : แพทยสภา


ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค. 2565
"The Art of Holistic Medicine in Cultural Pluralism : ศิลป์แห่งการแพทย์องค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย"     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. รศ.พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในการเปิดค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรม บี พี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา โดยมี รศ. ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวต้อนรับ รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ ประธานคณะอนุกรรมส่งเสริมจริยธรรมนิสิต/นักศึกษาแพทย์ แพทยสภาและคณะอนุกรรมการฯทุกท่าน การจัดค่ายจริยธรรมสัญจรในครั้ง ที่ 19 นี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2565 โดยมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพภายใต้แนวคิด "The Art of Holistic Medicine in Cultural Pluralism: ศิลป์แห่งการแพทย์องค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย "

     เนื่องจากความรู้ทางการแพทย์บางอย่างอาจใช้ได้กับบุคคลกลุ่มหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้ได้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งเนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมฯลฯ ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตนักศึกษาแพทย์ จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 23 สถาบัน เข้าร่วมกิจกรรมซึ่ง ประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม กิจกรรมศึกษาเรียนรู้การทำงานระบบสุขภาพ เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ให้ได้ตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้แนวความคิดเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างของวิถีชีวิตแบบพหุสังคมที่มีความหลากหลายในสังคมไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และประยุกต์ใช้แนวความคิดแบบองค์รวมให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบพหุสังคมที่มีความหลากหลายในสังคมไทย ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ และประสบการณ์ซึ่งกันและกันประการสุดท้ายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างสถาบัน โดยเจ้าภาพจัดงานค่ายจริยธรรมครั้งที่ 20 คือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา