แพทยสภาต้อนรับสมาชิกใหม่ประจำปี 2565

: 13 พ.ค. 65     : แพทยสภา


แพทยสภาต้อนรับสมาชิกใหม่ประจำปี 2565ในนามของแพทยสภา ขอแสดงความยินดีกับคุณหมอใหม่ทุกท่าน และขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของแพทยสภาทุกคน

     เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-15.20 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร แพทยสภาจัดการบรรยายโครงการ แพทยสภาต้อนรับสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานเปิดการบรรยาย ซึ่งมีวิทยากรประกอบด้วย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1 บรรยาย”บทบาทของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ต่อการพัฒนาประเทศ”

     พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา แนะนำ “รู้จักแพทยสภา” ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ บรรยายเรื่อง “รู้จัก อนุกรรรมการเพิ่มพูนทักษะ และสิ่งที่ต้องทราบ” ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง “Practical point กฎหมายที่ intern ต้องทราบ” รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ รองเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง “กระบวนการทางจริยธรรมของแพทยสภา” รศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง “ตัวอย่างคดี ที่น่าสนใจ เช่น โฆษณา แขวนป้าย digital footprint” นพ.อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา และ นพ.ธนกฤต จินตวร ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง “การให้รับ consult ทาง telemedicineและ digital transformation”     โดยมี นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งเป็นการบรรยายผ่านทาง Facebook live เพจ All new intern 2565 เพื่อแพทย์จบใหม่ จะได้นำความรู้และแนวทางทั้งด้านเวชปฏิบัติด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปปฏิบัติในระหว่างเพิ่มพูนทักษะต่อไปได้ในอนาคต