แพทยสภาจัด “ชวนหมอรู้” ครั้งที่ 2 การบรรยาย PDPA  (Personal Data Protection Act)  ทางการแพทย์ ครั้งที่ 5...

: 31 พ.ค. 65     : แพทยสภา


แพทยสภาจัด “ชวนหมอรู้” ครั้งที่ 2
การบรรยาย PDPA  (Personal Data Protection Act)  ทางการแพทย์ ครั้งที่ 5     วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14 อาคาร มหิตลาธิเบศร ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานเปิดการบรรยาย“ชวนหมอรู้” ครั้งที่ 2 เรื่อง “PDPA (Personal Data Protection Act) ทางการแพทย์ ครั้งที่ 5” โดย พล.อ.ต.นพ.อิทธพร  คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้กล่าวรายงานและความเป็นมารวมทั้ง แนวทางการดำเนินการตาม พ.ร.บ.   คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของแพทยสภา ทั้งนี้หัวข้อในการบรรยายครั้งนี้มีความน่าสนใจอย่างหลากหลายทางการแพทย์ ประกอบด้วย เรื่อง “Updated พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA” โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1 และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง “Do & Don’t เรื่อง PDPA สำหรับแพทย์” โดยดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ เรื่อง “Do & Don’t เรื่อง PDPA สำหรับแพทย์ ในประเด็นการทำวิจัย” โดย ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมจริยธรรมวิจัยในคนในประเทศไทย โดยมี นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้ดำเนินรายการ

     แพทยสภาจัดการบรรยายครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การใช้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) ) ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต โดยกฎหมาย PDPA Thailand (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ซึ่งได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และปัจจุบันได้ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีส่วนสำคัญกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นอย่างยิ่ง

     โดยการบรรยายครั้งนี้เผยแพร่ผ่านทาง Facebook live เพจแพทยสภาและสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ website  แพทยสภา ในหัวข้อ “ชวนหมอรู้”
     https://www.tmc.or.th/PDPA.php