คณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา วาระ 2564-2566 เข้าเยี่ยมเยียนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

: 24 มิ.ย. 65     : แพทยสภา


คณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา วาระ 2564-2566
เข้าเยี่ยมเยียนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ช่วงเช้า ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ประจำวาระ 2564-2566 นำโดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมเยียน คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสัมภาษณ์และสรรหาบุคลากร ในการพิจารณาแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป