คลินิกตรวจสุขภาพพระสงฆ์ โดย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) และ คณะแพทย์อาสา...

: 25 มิ.ย. 65     : แพทยสภา


คลินิกตรวจสุขภาพพระสงฆ์ โดย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) และ คณะแพทย์อาสา ใน “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565” ณ จังหวัดราชบุรี


     วันที่  25 มิถุนายน 2565 เวลา 03.30 น. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) มีการประกอบพิธีบวงสรวงที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดราชบุรี และในเวลา 05.30 น. คณะแพทย์อาสา และจิตอาสา ออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางตรวจสุขภาพรักษาพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี จำนวนกว่า 682 รูป ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชบุรี พร้อมถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระภิกษุกสงฆ์ สามเณร แม่ชี