พิธีมอบรถเข็นผู้พิการจากมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี...

: 26 มิ.ย. 65     : แพทยสภา


พิธีมอบรถเข็นผู้พิการจากมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย  แพทยสภา ร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) ใน“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565” ณ จังหวัดราชบุรี     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565  เวลา 10.15 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดราชบุรี แพทยสภา ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) ได้ร่วมพิธีมอบรถเข็นผู้พิการจากมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565”  โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธาน และ ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษา ปธพ. 9 เข้าร่วมพิธี