“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565” ณ จังหวัดราชบุรี...

: 26 มิ.ย. 65     : แพทยสภา


แพทยสภา ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) จัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565” ณ จังหวัดราชบุรี


     เมื่อวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดราชบุรี แพทยสภา ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) จัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565”  โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายก แพทยสภา นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษา ปธพ. 9 ร่วมเปิดงาน โดยมีคลินิกเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ จำนวน 30 คลินิก ตรวจรักษาประชาชนในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้าน พลอากาศตรี นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภาและ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กล่าวว่า “มูลนิธิฯ มีการดำเนินโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างต่อเนื่องมาตลอด 9 ปี ซึ่งนับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง สามารถให้บริการผู้ป่วยไปแล้วมากกว่า 60,000 ราย และสำหรับปี 2565 นี้นับเป็นการออกหน่วยแพทย์อาสาครั้งที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน และเป็นครั้งที่ 10 ของนักศึกษา ปธพ. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างครบวงจรโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของแพทยสภาและบุคลากรทางสาธารณสุข

     โดยออกหน่วยแพทย์อาสาใหญ่พร้อมกันทั้ง 30 คลินิก ประกอบด้วย 1. คลินิกหัวใจและหลอดเลือด 2. คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหาร 3. คลินิกมะเร็งเต้านม 4. คลินิกกระดูกและข้อ 5. คลินิกคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและสุขภาพตับ 6. คลินิกจักษุ  7. คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง 8. คลินิกศัลยกรรมทั่วไป และทางเดินปัสสาวะ 9. คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป+คัดกรองสารเคมีในเลือด (เกษตรกร) 10. คลินิกเด็ก 11. คลินิกหู คอ จมูก 12. คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 13. คลินิกผิวหนัง 14. คลินิกทันตกรรม 15. คลินิกแพทย์แผนไทย 16. คลินิกแพทย์ฝังเข็ม 17. คลินิกคัดกรองสุขภาพจิต 18. คลินิกคัดกรองโรคปอด 19. คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  20. คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไปพระสงฆ์ 21. คลินิกฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 22. คลินิกรับบริจาคโลหิต 23. คลินิกวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 24. คลินิกสัตวแพทย์ 25. คลินิกกฎหมาย 26. คลินิกผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อล้างไต 27. คลินิกวัคซีนโมเดอร์นา 28. คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง 29. คลินิกรถเข็นพระราชทาน 30. คลินิกพื้นที่ห่างไกล ซึ่งโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งต่อไปคือครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 จะมีการตรวจรักษา ให้แก่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี และใกล้เคียง ต่อไป