ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหา เรื่อง การรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พ.ศ.2565...

: 25 ส.ค. 65     : แพทยสภา


ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหา
เรื่อง การรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พ.ศ.2565