หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 1...

: 28 ส.ค. 65     : แพทยสภา


หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 1     ในระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2565 แพทยสภา และ สำนักงานอัยการสูงสุดได้นำคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปอพ.1) ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง ได้เดินทางไปที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบบริการทางการแพทย์สนับสนุนกองทัพเรือ” ภารกิจของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และเข้าเยี่ยมชม ห้องแรงดันบรรยากาศสูง (hyperbarie chamber) และเดินทางต่อไปที่ เรือหลวงจักรีนฤเบศร รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจหน้าที่ของเรือหลวงจักรีนฤเบศร

     ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะนักศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และบรรยายพิเศษ ถึงการบริหารโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ที่ดูแลประชาชนในพื้นที่เมือง โดย พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง เป็นผู้บรรยาย จากนั้นคณะเดินทางไปที่ โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลอำเภอ ขนาดเล็กที่มีภาระงานที่ต้องดูแลประชาชนรอบนอกของจังหวัด โดยทางโรงพยาบาลได้นำเสนอปัญหาและแนวทางการบริหารแก้ไข โดย นายชินวัฒน์ ชัยนวล รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในมิติของโรงพยาบาลที่อยู่แบบชุมชน 

     ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 คณะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง เป็นมิติของโรงพยาบาลเอกชนที่จะยกระดับการรักษาให้ทันสมัยทั้งการรักษาและบริการที่เป็นตัวเลือกให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาดูแลสุขภาพ โดยมีการบรรยายพิเศษถึงความเป็นมาและวิศัยทัศน์ของการบริหารโรงพยาบาล โดย นพ.จารุวัฑ ใช้ความเพียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จากนั้นคณะก็เดินทางกลับมา โรงแรมเพื่อรับฟังบรรยายพิเศษจาก นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  หัวข้อ “กฎหมายกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการบริหารงานคดีของสำนักงานอัยการจังหวัดระยอง โดย ผู้แทนอัยการจังหวัดระยอง

     ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปอพ.1) ได้สัมมนาสรุปการศึกษาดูงานโดยแบ่งกลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม 1 นาคราช กลุ่ม 2 อัยการนิเทศ กลุ่ม 3 ตรีศูล กลุ่ม 4 ทนายแผ่นดิน และกลุ่ม 5 ยกกระบัตร โดยให้แต่ละกลุ่มสรุปการศึกษาดูงานในแต่ละที่รวมถึงการบรรยายพิเศษที่ได้รับฟังทั้งหมดเพื่อนำมาพัฒนาการทำงานของแพทย์และอัยการในอนาคต ที่ได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในมิติต่างๆ ของการรักษาพยาบาล ที่จะสะท้อนความจริงจากการรักษาพยาบาลในประเทศไทยพอสังเขป