ประกาศแพทยสภาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งนิติกรในสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา...

: 07 ก.ย. 65     : แพทยสภา


ประกาศแพทยสภาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่

ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย ตำแหน่งนิติกร ในสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา