เปิดฝึกอบรม Workshops สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง New Version of WFME & Workplace-Based Assessment...

: 12 ก.ย. 65     : แพทยสภา


เปิดอบรม Workshops สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม

ในหัวข้อเรื่อง New Version of WFME & Workplace-Based Assessment

ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข


ลงทะเบียนได้แล้ว วันนี้ ถึง 19 กันยายน 2565
คลิก