ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา...

: 12 ก.ย. 65     : แพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

ประกอบด้วย

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค จำนวน 1 ตำแหน่ง

มีรายละเอียดดังนี้

 
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต