โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ...

: 11 ก.ย. 65     : แพทยสภา


โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี     วันที่ 11 กันยายน 2565 ณ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร  รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 เพื่อออกหน่วยตรวจพระสงฆ์ และ อุบาสก อุบาสิกา  กว่า 1,000 ราย โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และเลขาธิการมูลนิธิธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ พล.ต.ท.นพ.วิฑูรย์ นิติวรางกูร ประธานนักศึกษา นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ  ปลัดจังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานราชการ แพทย์ พยาบาล และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7- 9 เข้าร่วมพิธี

     โครงการ ฯ ได้จัดคลินิกพิเศษออกตรวจ 14 คลินิกประกอบด้วย คลินิกเจาะเลือด คลินิกตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คลินิกเอกซเรย์ปอด คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คลินิกคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและสุขภาพตับ คลินิกผิวหนัง คลินิกทันตกรรม คลินิกจักษุ คลินิกทางเดินปัสสาวะ คลินิกฝังเข็ม คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกหู คอ จมูก และคลินิกจิตเวช โดยไม่มีค่าใช้จ่าย