แพทยสภาจัดประชุมวิชาการวิจัย เนื่องในโอกาสครบ 55 ปี แพทยสภา

: 05 ต.ค. 65     : แพทยสภา


แพทยสภาจัดประชุมวิชาการวิจัย เนื่องในโอกาสครบ 55 ปี แพทยสภา

.........................................................

     เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข เวลา 09.00 น. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการวิจัย โดยมี ศ.นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานและจัดสรรทุนวิจัยของแพทยสภา กล่าวรายงาน ว่าตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 ได้ลงประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 เดือนตุลาคม 2511 ดังนั้น 9 ตุลาคมจึง เป็นวันคล้ายวันสถาปนาแพทยสภา ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของแพทยสภาข้อหนึ่งที่สำคัญไว้ คือ “ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย์” แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องงบประมาณที่จะจัดสรรมาเป็นทุนวิจัย ในการส่งเสริม การวิจัย ทำให้บทบาทในเรื่องการส่งเสริมการวิจัย ของแพทยสภา ยังมิได้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ที่ชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

     ในปี 2562 ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ในฐานะนายกแพทยสภา ได้กรุณาประสาน จนได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก พลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ จำนวน 2,000,000 บาท จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดตั้งเป็นกองทุนวิจัยของแพทยสภา และได้มีการดำเนินงาน ในเรื่องการส่งเสริมการวิจัยของสมาชิกแพทยสภา (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์) อย่างเป็นรูปธรรม และแพทยสภาได้รับการสนับสนุนจาก พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ทุกปีเป็นจำนวนเงินปีละ 2,000,000 - 3,000,000 บาท และได้มีการพิจารณาทุนแต่ละปี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการวิจัย มีการสนับสนุนด้านการวิจัย และการส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถพัฒนาทักษะเฉพาะทางด้านการวิจัย ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา แพทยสภาได้พิจารณามอบทุน คือ ในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2562 - 2564 มีการพิจารณาให้ทุนทั้งสิ้น 27 ทุน สำหรับในปี พ.ศ. 2565 ได้มีการพิจารณาให้ อีกเป็นจำนวนถึง 14 โครงการ รวมจำนวนเงินที่สนับสนุนทุนวิจัย จากกองทุนกองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,929,260 บาท

     และในปีนี้ เป็นปีครบ 55 ปี ของแพทยสภา คณะอนุกรรมการฯ จึงได้มีการจัดให้มีการประชุมวิชาการครั้งนี้ ขึ้นเป็นครั้งแรกของแพทยสภาฯ เพื่อให้มีการนำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้กับสมาชิกฯ รับทราบ โดยการประชุมวิชาการวิจัยครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้แพทย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากจากกองทุนกองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ได้มีโอกาสมานำเสนอผลของการวิจัยที่สำเร็จลุล่วงแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ สามารถขับเคลื่อนให้วงการแพทย์ของประเทศมีความก้าวหน้ามากขึ้น

     ในการประชุมในวันนี้ พล.ต.อ.นพ. จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ได้มอบงบประมาณสนับสนุนกองทุนวิจัย ประจำ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ล้านบาท พร้อมทั้ง มอบประกาศรับรองผู้รับทุนวิจัยของแพทยสภา ประจำ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 14 ทุน

     ทั้งนี้ได้เชิญ ผู้รับทุนวิจัยจากแพทยสภาที่ผ่านมา 2 ผลงาน มานำเสนอในที่ประชุมดังนี้

1. นพ. พินิจ หิรัญโชติ หัวข้อวิจัย “การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการรักษาและหัตถการที่เหมาะสมสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน” (โครงการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2562)

2. นพ. นวนรรน ธีระอัมพรพันธ์ โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการตอบสนองต่อภัยคุกคามโรงพยาบาลไทย" (โครงการวิจัยประจำ พ.ศ. 2563)ท่านสามารถรับชมรายการต่าง ๆ โดยคลิกที่หัวข้อด้านล่างนี้►

►การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส 55 ปีแพทยสภาCopyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต