MOU – แพทยสภา – กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อ...

: 21 ธ.ค. 65     : แพทยสภา


MOU – แพทยสภา – กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อ

.........................................     เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:30 น. ศ.เกียรติคุณ พญ. สมศรี  เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อ ระหว่างแพทยสภา และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือการสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้สื่อสุขภาพอย่างไม่ถูกต้อง และพัฒนาการสื่อสาร ข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องให้กับประชาชน และเสนอแนะแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย

          โดยจุดเริ่มต้นของความร่วมมือคือ โครงการขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อ ที่เปิดโอกาสทั้งสองหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง และการช่วยกันทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างพัฒนา นวัตกรรมการสื่อสารสื่อด้านสุขภาพที่ถูกต้อง และปลอดภัย รวมไปถึงการสนับสนุนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเสริมทักษะความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อทางด้านสุขภาพ การให้คำแนะนำ และยกระดับประสิทธิภาพของบุคลากรในสายวิชาชีพเวชกรรม

          ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่าในนามของผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสแห่งความร่วมมือที่เป็นนิมิตรหมายอันดีในครั้งนี้

          กองทุนพัฒนาสื่อฯ มีภารกิจส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แพทยสภา คือ หมุดหมายที่สำคัญในการขับเคลื่อน การพัฒนาการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องให้กับประชาชน เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยทางด้านสุขภาพและสามารถดูแลตนเองได้

ดังนั้น คุณูปการที่จะเกิดขึ้นจากการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ คือการที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะทำหน้าที่

          (1) สนับสนุนการจัดหลักสูตรการอบรม เพื่อความรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสื่อทางด้านสุขภาพ

          (2) ให้คำแนะนำ ประเมินผล และติดตามกระบวนการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ของแพทยสภา

          ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะเป็นการพัฒนาศักยภาพสื่อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

          สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณแพทยสภา ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ครับ