แพทยสภาจัดอบรม Workshop สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม รุ่นที่ 2...

: 21 ธ.ค. 65     : แพทยสภา


แพทยสภาจัดอบรม Workshop สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม รุ่นที่ 2

.........     ในระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม  2565 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร  อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ซอยศูนย์วิจัย  โดยมี ศ.เกียรติคุณนพ.อมร ลีลารัศมี ประธานคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เป็นประธานเปิดการอบรม Workshop สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์/เกณฑ์มาตรฐานแพทยศาสตรศึกษา เพื่อการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา ฉบับ พ.ศ.2565 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคจากการตรวจประเมินที่ผ่านมา โครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2 และเป็นการจัดต่อเนื่องจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
     โดยในวันที่ 20 ธันวาคม  2565 เวลา 08.45 -15.00 น. เป็นการจัดอบรม Workshop 1 หัวข้อ “Workshop 1 : New Version of WFME” วิทยากรรับเชิญ ประกอบด้วย ศ.กิตติคุณ นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย เรื่อง ภาพรวมของ มคว. 1, มคว. 2, และ มคว. 3 ที่เปลี่ยนแปลง เรื่อง การเตรียม มคว. 3 เพื่อรับการตรวจประเมิน ประกอบด้วย รศ.พญ.ลาวัลย์ ตู้จินดา ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว รศ.นพ.ธันยชัย สุระ และเรื่อง How to be a good assessor โดย  ศ.กิตติคุณ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย และ รศ.พญ.ลาวัลย์ ตู้จินดา, และในภาคบ่ายเรื่อง “Program evaluation องค์ประกอบที่ 7”  ศ.เกียรติคุณ พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ หลังจากนั้นเป็นการซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้แทนจากราชวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลต้นสังกัด ต่าง ๆ

     ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.45 -15.30 น. “Workshop 2 : Workplace - Based Assessment” สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม ช่วงเช้าบรรยาย เรื่อง “Entrustable Professional Activities (EPAs) : Lesson learned from implementation” ผู้ดำเนินรายการ ศ.เกียรติคุณ พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์, วิทยากรประกอบด้วย ศ.กิตติคุณ นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัย รศ.นายแพทย์ธันยชัย สุระ
รศ.แพทย์หญิงลาวัลย์ ตู้จินดา เรื่อง “Development of EPAs and Clinical competency committee”  What’s next? EPAs: Entrustment decision  โดย รศ. พญ.กษณา รักษมณี และ รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล
     การบรรยายช่วงบ่าย เรื่อง Non-technical skills training: เราเข้าใจตรงกันหรือยัง โดย รศ. พญ.กษณา รักษมณี  เรื่อง How to implement situation awareness & root cause analysis in Internal Medicine residency training โดย รศ.นพ.ธีระ ฤชุตระกูล  เรื่อง  How to implement NTS in Pediatric residency training โดย รศ.พญ.สุภิญญา อินอิว  เรื่อง How to teach communication and counseling skills in residency training โดย อ.พญ.ปิยพร ทิสยากร กล่าวปิดการฝึกอบรมโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน