ข่าวประชาสัมพันธ์


ทังหมด 603

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 01 ต.ค. 63 ร่วมแสดงความยินดีกับสภากายภาพบำบัด
 24 ก.ย. 63 แพทยสภาร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ณ กระทรวงสาธารณสุข
 24 ก.ย. 63 แพทยสภาร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ณ ศิริราช
 22 ก.ย. 63 ร่วมแสดงความยินดีกับสภาเทคนิคการแพทย์
 18 ก.ย. 63 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ รอบที่ ๑
 16 ก.ย. 63 กำหนดการงานครบรอบ 52 ปีแพทยสภา
 15 ก.ย. 63 ประกาศฯ แพทยสภา ที่ ๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเพิ่มเติม
 26 ส.ค. 63 อสมท. มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
 20 ส.ค. 63 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
 18 ส.ค. 63 ประกาศแพทยสภา คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2564-2566 ที่ 61 /2563 เรื่อง การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา
 17 ส.ค. 63 แพทยสภารับมอบเครื่องฟอกอากาศจาก นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
 17 ส.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย ประจำเดือนสิงหาคม
 14 ส.ค. 63 ร่วมแสดงความยินดี
 13 ส.ค. 63 คำแนะนำ เรื่อง การรายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2563
 11 ส.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
 11 ส.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะ ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ครั้งที่ 2/2563
 31 ก.ค. 63 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย การผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
 31 ก.ค. 63 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563
 31 ก.ค. 63 การศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในสถาบันผลิตแพทย์ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
 31 ก.ค. 63 ผู้โชคดีร่วม VOTE กับแพทยสภารับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับภายในประเทศ

แสดงหน้า 4 ของ 31