เรียน ผู้ที่มีความประสงค์จะไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ

นื่องจากแพทยสภาได้ออกประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 42 /2548 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 เรื่องการยกเลิกการรับรองมาตรฐานหลักสูตรของโรงเรียนแพทย์ในต่างประเทศ ที่แพทยสภารับรองมาแล้วเกินกว่า 5 ปี สำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม มายังท่านเพื่อทราบ ตามหนังสือที่ พส. 021/1178 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2550 แล้ว และ แพทยสภาได้ออกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ใหม่ ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนและขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องยื่นคำขอให้รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตพร้อมทั้งหลักฐานมาตรฐานหลักสูตรและสถาบันการผลิตแพทย์

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาให้ท่านแจ้งผู้มีความประสงค์จะไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศได้ทราบในเรื่องดังต่อไปนี้

  1. แพทยสภาได้ยกเลิกการรับรองมาตรฐานหลักสูตรของโรงเรียนแพทย์ในต่างประเทศ ที่ แพทยสภารับรองมาเกินกว่า 5 ปี ทั้งหมดแล้ว
  2. ในกรณีที่หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ในต่างประเทศไม่ได้รับการ รับรองจากแพทยสภา นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ดังกล่าว จะขาดคุณสมบัติที่จะสมัครสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  3. นักศึกษาผู้มีความประสงค์จะไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ ขอให้ติดต่อ ฝ่ายสอบ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา โทรฯ 02-590-1880 เพื่อขอทราบข้อมูลและ ยื่นคำขอให้รับรอง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้เรียบร้อยก่อนการตัดสินใจ


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US